Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Badora Damian Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian poziomu wód gruntowych w kontekście dostępności wody dla rolnictwa w zlewni rzeki Wisły IUNG/Polish Journal of Agronomy   
2016 Karolina Boba E-marketing w rozwoju obszarów wiejskich  
2016 CDR Brwinów

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH – jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020.

 
2016 Ginalski Zdzisław Gospodarka niskoemisyjna na obszarach wiejskich
2015 Ginalski Zdzisław Programy wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie programowania 2014-2020  
2016 Gradka Ireneusz

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020

CDR Brwinów

O/Radom

2017 Jan Jadczyszyn, Franciszek Woch Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchni IUNG Puławy Polish Journal of Agronomy
ZESZYT Nr 31 / 2017
2014

Jan Jadczyszyn,

Andrzej Rosner

Możliwości i kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów problemowych rolnictwa w Polsce w opinii władz lokalnych

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 18

2007 Kowalewska Anna Finansowanie szkolnictwa średniego przez gminy na przykładzie zespołu szkół w Nowym Mieście   
2017 Monika Kowalik Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia  IUNG Puławy Polish Journal of Agronomy
ZESZYT Nr 31 / 2017
 
2015 Lusawa Roman

Statystyczna zależność między miarami dobrobytu i wskaźnikami satysfakcji mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego

ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 102, z. 3, 2015  
2015 Lusawa Roman Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (Predominan-tly Rural) województwa mazowieckiego w latach 2003-2014 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr
ISSN 1898-5084
2014 Lusawa Roman Specyfika rolnictwa na obszarze działania Oddziału Poświętne  
2013 Lusawa Roman Wpływ inwestycji gmin na stan gospodarek lokalnych, poziom życia i zadowolenia mieszkańców oraz budżety gmin województwa mazowieckiego Dylematy 1 (2013), s. 85-100
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna wWarszawie
2012 Lusawa Roman

Trwały rozwój
w skali regionalnej
i lokalnej

Koncepcja działania

Wydawnictwo Wieś Jutra
2009 Lusawa Roman Tendencje rozwojowe obserowane w subregionie ciechanowsko-płockim, a idea rozwoju zrównoważonego Studia Mazowieckie nr 3
2007 Lusawa Roman Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego a narodowy plan rozwoju 2007-2013 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l tom IX l zeszyt 2
2007 Lusawa Roman Wpływ rolnictwa na procesy przestrzennych przemieszczeń ludności na przykładzie województwa mazowieckiego  Roczniki Nauk Rolniczych SERIA, G, T.94, z. 1, 2007  
2007 Lusawa Roman Rozwój zrównoważony - dwa spojrzenia  
2016 K. Markiewski

Projekt odrolnika.pl

 www.odrolnika.pl  
2016 Jadwiga Nowakowska Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa
2015 Jadwiga Nowakowska Rola innowacji w okresie programowania 2014-2020 w UE /część pierwsza/ CDR O/Kraków
2015 Jadwiga Nowakowska Innowacyjność w PROW 2014-2020
/materiał informacyjny część druga/
CDR O/Kraków
2016 Maria Starmach

Inkubatory przetwórstwa lokalnego – idea tworzenia i możliwości finansowania

CDR O/Kraków
2015

Jolanta Szczepańska

Postaw na zmianę – rozwiń się! E-biuletyn Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie nr E04/2015
2002 Przemysław Śleszyński

Warszawa obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza

Trendy Rozwojowe Mazowsza
2007

Wawruch Halina Pręgowska Ewa

 Szkoła Podstawowa, jako lokalne centrum rozwoju  
2007

Toryfter Henryk Pręgowska Ewa

Bogactwo przyrody - bogactwem gminy
2015 Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas,
Barbara Maliszewska-Kordybach
 Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO) w glebach

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
 
2014 Francziszek Woch Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w Polsce

Pamiętnik Puławski 

Zeszyt nr 19

MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013