Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

dr hab. inż.  ROMAN LUSAWA  Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW-AR (1884). W latach  1996 - 2013 pracował w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, od roku 2008 na stanowisku docenta. Od roku 2012 Współpracuje z warszawską Europejską Wyższą Szkołą Informatryczno-Ekonomiczną. Ponadto pełni funkcję Kierownika zespołu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Autor monografii pt. Trwały rozwój w skali regionalnej i lokanej koncepcja i działania (2012), redaktor dwóch monografii poświęconych trwałemu rozwojowi województwa mazowieckiego oraz blisko stu artykołów naukowych, rozdziałów w monografiach innych autorów oraz ekspertyz.

Zainteresowania:

- historia myśli ekonomicznej,
- ekonomia zrównoważonego rozwoju,
- ekonomia energetyczna
- ekonomia rozwoju, 
- ekonomia szczęścia
- rozwój regionalny i lokalny.

ARTYKUŁY DOSTĘPNE W BIBLIOTECE

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2017

Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (predominantly rural) województwa mazowieckiego w latach 2003–2014

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 49 (1/2017) ROW
2015 Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność - gmin z perspektywy ekonomii szczęścia Dylematy 4 (2015), s. 93-110
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 Ekonomia  
2015

Statystyczna zależność między miarami dobrobytu i wskaźnikami satysfakcji mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego

ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 102, z. 3, 2015 ROW
2014

Zmiany Postaw Konsumpcyjnych Społeczeństw Rozwiniętych

[w:] Lusawa R. (red. nauk.) Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Monografie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna. Warszawa.  Ekonomia
2014 Specyfika Rolnictwa na obszarze działania Oddziału Poświętne   ROW
2013 Wpływ inwestycji gmin na stan gospodarek lokalnych, poziom życia i zadowolenia mieszkańców oraz budżety gmin województwa mazowieckiego Dylematy 1 (2013), s. 85-100
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna wWarszawie
ROW   
2012

Trwały rozwój
w skali regionalnej
i lokalnej

Koncepcja działania

Wydawnictwo Wieś Jutra ROW
2011,,,

Skłonność ludności zamieszkującej tereny wiejskie województwa mazowieckiego do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania

ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011 ROW  
2007

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego a narodowy plan rozwoju 2007-2013

STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l tom IX l zeszyt 2
ROW   
2007 Wpływ rolnictwa na procesy przestrzennych przemieszczeń ludności na przykładzie województwa mazowieckiego Roczniki Nauk Rolniczych SERIA, G, T.94, z. 1, 2007 ROW
 2007 Rozwój zrównoważony – dwa spojrzenia Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, Wieś Jutra, Warszawa ROW  
 2007 Tendencje rozwojowe obserowane w subregionie ciechanowsko-plockim, a idea rozwoju zrównoważonego ROW  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013